Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5 last photo
ออกไปหน้าแรก
14 of 14
   
 
 
ท่าราชวรดิษฐ์ ยังมีประชาชนเฝ้าคอยอยู่เป็นจำนวนมากโดยคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะเสด็จ
แต่ความจริงได้เสด็จฯกลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง และปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้ง