Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5
ออกไปหน้าแรก
10 of 14
 
 
 
บรรยากาศบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ของกองทัพเรือ