Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
21 of 21
เปรียบเทียบความสูงของเรือทรงประทับลำเดิมและลำใหม  

ภาพเก่าก่อนปี 2539 เป็นภาพสุดท้ายที่ทรงประทับบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทรงประทับเรือพระที่นั่งลำใหม่ ที่ชื่อเรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 และใช้ฝีพายจำนวน 50 นาย ตรงกับปีที่สิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อ พ.ศ. 2539

             
               
   
เปรียบเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (ภาพบน) และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 (ภาพล่าง)
จะเห็นว่าเรือทรงประทับลำใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำมากกว่าเรือทรงประทับลำเดิมค่อนข้างมาก