Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
01 of 21
 
 
 
จู่ๆก็มีฝนเทลงมาอย่างหนัก ต่างคนต่างหาที่กำบัง ไปไหนไม่ได้ก็ต้องตากฝน
และตึกที่เห็นเป็นโรงเรียนวัดระฆัง เขตห้ามเข้า ยกเว้นทีวีพูลที่ถ่ายทอดสดและสื่อมวลชน