Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
3 of 14
 
 
 
แม่น้ำเจ้าพระยา 7 พฤศจิกายน 2539 ท้องฟ้าเริ่มเห็นเค้าลางเมฆฝน