Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
1 of 14
 
 
 
เรือตรวจการณ์กำลังปฏิหน้าที่ในวันจริง 7 พฤศจิกายน 2539