Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
20 of 21
 
 
 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่าย ก่อนขบวนพิธีจะเริ่มขึ้น