Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
16 of 21
 
 
 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีการปรับปรุง เรือศรีสุพรรณหงส์ ที่ชำรุดทรุดโทรมครั้งใหญ่
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “เรือสุพรรณหงส์” จากนั้นก็ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน