Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
12 of 21
   
เรืออนันตนาคราช เป็นเรือทรงผ้าไตร