Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
19 of 21
 
 
 
บรรยากาศในวันซ้อม เดือนตุลาคม 2539 (ก่อนวันซ้อมใหญ่)