Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
17 of 21
 
 
 
ท่าน้ำวัดระฆัง(มีรูประฆังโบราณ)ถูกช่างภาพจับจองกันล่วงหน้าหลายชั่วโมงในวันซ้อมใหญ่