Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
11 of 21
 
 
 
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือทรงผ้าไตร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรืออัญเชิญพระพุทธสิหิงส์