Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
4 of 21
 
 
 
ตุลาคม 2539 เป็นเดือนที่น้ำทะเลหนุนสูง และมีเมฆฝน