Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
2 of 21
 
 
 
ภาพนี้ถ่ายจากท่าน้ำหน้าวัดระฆัง ดึงภาพมาจากระยะไกลทำให้เหมือนถ่ายจากกลางเจ้าพระยา