Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  18 of 32 ออก
   
 
 
           
ภาพแบบนี้ใครมาเวียดนามถือเป็นเรื่องปกติ ตรงนี้เป็นสุสานของคนเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ .. ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลในสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง
และต้องการให้คนเวียดนามที่นับถือศาสนาพุทธให้มานับถือคริสต์ แต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวพุทธจนเกิดสงครามกลางเมืองและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ
จากเหตุการณ์ครั้งนั้น..ส่งผลให้ชาวเวียดนามในปัจจุบันเป็นคนไม่มีศาสนา บัตรประชาชน หรือเอกสารใดๆก็จะไม่มีระบุว่านับถือศาสนาใด ..คนเวียดนามส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้วิธีนับถือบรรพบุรุษแทน

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)