Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  10 of 32 ออก
 
   


   
           
ไกด์บอกว่า ในเวียดนามจะเห็นแต่สีเขียว ไม่มีคำว่าที่ดินว่างเปล่า หากเห็นที่ว่างๆแสดงว่ากำลังเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกต่อไป

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)