Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  06 of 32 ออก
 
   


   
           
ระหว่างทางจากเว้สู่ดานัง ผ่านเมืองเล็กๆหรือเมืองชนบทหลายแห่ง ยิ่งเห็นภูเขาอยู่ไม่ไกลก็ทำให้ดูเป็นเมืองน่าอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกร ทำนา ทำไร่เล็กๆ
และขยันขยันแข็งมาก (โดยเฉพาะผู้หญิง) อาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะนอกเมืองหรือในเมืองจะสร้างเป็นตึกที่มีความแข็งแรงมาก ป้องกันพายุที่เกิดขึ้นในทุกๆปี

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)