Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 7 The Purple Forbidden City : ทัวร์เวียดนามตอนที่ 7 ชมพระราชวังหลวง หรือ พระราชวังต้องห้าม ใจกลางเมืองเว้
  11 of 26 ออก
 
   


   
           
บางส่วนได้รับการบูรณะหลังฝรั่งเศสบุกเผาทำลาย และในยุคสงครามเวียดนามทหารอเมริกันได้เข้าไปกวาดล้างพวกเวียดกงที่หลบซ่อน
หลังสงครามเวียดนามสงบ รัฐบาลได้บูรณะและเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)