Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 7 The Purple Forbidden City : ทัวร์เวียดนามตอนที่ 7 ชมพระราชวังหลวง หรือ พระราชวังต้องห้าม ใจกลางเมืองเว้
  01 of 26 ออก
   
 
 
           

ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม สร้างในรัชสมัยของกษัตริย์ยาลอง (ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงต์เหงียน) เมื่อ พ.ศ.2345 มีนายช่างจากฝรั่งเศสช่วยออกแบบก่อสร้าง และใช้พระราชวังกู้กง(วังต้องห้าม)
จากประเทศจีน เป็นต้นแบบ กำแพงยาวด้านละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ กำแพงวังทั้ง 4 ด้านมีความยาว 11 กม. มีประตูทางเข้า 6 ประตู และอิฐที่ก่อกำแพง นำเข้าจากฝรั่งเศส


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)