Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  25 of 28 ออก
 
   


   
           
เรือไม้แบบโบราณ จอดนิ่งในแม่น้ำสายเล็กๆ ที่สองฝังเต็มไปด้วยต้นจาก...ในเวียดนามสภาพชนบทยังพบเห็นอยู่มาก กระแสความเจริญยังไม่เข้าไปทำลายมากนัก
คนเวียดนามส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรรม ต่างกับบ้านเราที่ชาวบ้านทิ้งนาไปทำงานในโรงงานกันหมด เหลือแต่ที่น่าว่างเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ