Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  07 of 28 ออก
 
 
 
เดินไปเรื่อยๆก็จะเริ่มป็นชุมชน สภาพถนนสายหลักก็ยังเ็ป็นดินอัดแน่น ย่านนี้มีโรงแรมเล็กๆและเกสต์เฮ้าส์หลายแห่ง นักท่องเทียวนิยมเช่าจักรยานขี่กัน
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ