Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sipsongpanna3: ชมหมู่บ้านไทลื้อที่เมืองกาหลั่นป้า (Ganlanpa)
ต้องการ save ภาพ
10 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 

ภายในหมู่บ้่านไทลื้อ มีบรรยากาศคล้ายหมู่บ้านเมืองล้านนาของไทยในอดีต

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ