Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
21 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
     

สาธิตการสูบยาเส้น ภาพล่างขายหน้ากากโชคลางของชาวเขา ไกด์บอกว่าแขวนไว้ที่บ้าน ป้องกันโชคร้ายที่จะเข้ามาหาเรา


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ