Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
11 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

นักท่องเที่ยวที่เห็นส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีกรุ๊ปทัวร์คนไทยไม่เกิน 15 คน คนจีนมาเที่ยวซาปาแบบไปเช้าเย็นกลับ ส่วนใหญ่ไม่ได้พัก เพราะมีชายแดนติดกับเวียดนามที่ล่าวกาย
สินค้าจากคุณหมิงเกือบทุกอย่างจะผ่านมาทางด่าน รวมทั้งผลไม้ด้วย โดยเฉพาะลูกท้อสดจากจีนขายที่ชายแดนถูกแสนถูก และอร่อยมากๆ


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ