Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
25 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
 

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส กลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพียงแห่งเดียว ตึกที่สร้างใหม่ก็พยายามให้เป็นแบบโบราณ


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ