Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
24 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
 

ภาพนี้น่าจะเป็นประเทศแถบยุโรป แต่ที่นี่ซาปา เป็นอิทธิพลของฝรั่งเศส สมัยล่้าอาณานิคม และใช้เมืองซาปาเป็นที่ตากอากาศ


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ