Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
17 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
 

ช่วงเด็กนักเรียนเดินกลับบ้าน ที่นี่เป็นเมืองเล็กไม่มีรถรับส่ง ทุกเดินไปโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ มีน้อยมากที่ขี่จักรยาน


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ