Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
09 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
                   
 
 

เห็นกำลังเล็งกล้อง แม่ของเด็กชาวเขาก็หลบหันหน้าหนี จึงมีโอกาสถ่ายภาพเด็กแทน


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ