Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
02 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
 

ซาปา ฉายาสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม อดีตเป็นเมืองตากอากาศของผู้ดีฝรั่งเศส ภาพนี้เพียงชะโงกออกมาจากตึกที่อยู่เชิงเขาก็สามารถเห็นได้ตลอดทั้งเวิ้ง


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ