Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
23 of 28
ออก
 

ดูให้เต็มตา มุมซ้ายภาพตรงรั้วสีเหลืองๆ มีรถประจำทางจอด 1 คัน รถตู้ฟอร์ด 1 คัน (ที่นี่เป็นท่ารถ) ส่วนบนถนนไ่ม่เห็นรถแม้แต่คันเดียว
เห็นแล้วอยากขับรถเที่ยว แต่ที่นี่ไม่มีรถ 4D (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) ให้เช่า ทางการคงยังไม่อนุญาต เวียดนามยอมให้คนต่างชาติขับมอเตอร์ไซด์เข้าประเทศได้
ส่วนรถ 4 ล้อขึ้นไปได้ยินว่าไม่อนุญาต เว้นแต่จะมาเป็นกองคาราวาน ที่ต้องขออนุญาตเข้าประเทศเป็นคณะ และต้องมีรถของเวียดนามขับนำทาง

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ