Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
20 of 28
ออก
 

ดูให้ชื่นใจ อากาศตอนนี้ น่าจะราว 15-16 องศา เวลาประมาณ 7 เช้า วันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือต้นฤดูหนาวเช่นเดียวกับเมืองไทย

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ