Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
8 of 28
ออก
 


หัวรถจักรเข้าใจว่าทำในรัสเซีย สมัยสงครามเวียดนามก็อาจใช้ขนยุทธปัจจัยปืนใหญ่ รถถัง เพื่อรบกับอเมริกา และฮานอยก็คือเมืองหลวงของเวียดนามเหนือหรือคอมมิวนิสต์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ