Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
7 of 28
ออก
 


เวียดนามมีรถไฟแอร์ 2 ชั้น มองเห็นเบาะใหญ่และกว้าง รถไฟเวียดนามจะไม่มาจอดตรงรางที่ 1 ตรงหน้าสถานี(แบบของไทย) ผู้โดยสารต้องเดินหาขบวนรถด้วยตัวเอง
หากรถจอดไกล และต้องลงเดินข้ามรางก็ค่อนข้างลำบาก ต้องยกกระเป๋า และลากกระเป๋ากันไกล ทางเดินก็ไม่เรียบ(ดูภาพ) ล้อเลื่อนกระเป๋ามีสิทธิ์แตกหักได้

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ