Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Malaysia 3 : เที่ยวมาเลเซีย ตอนที่ 3 อลังการกับไร่ชา และตลาดผักผลไม้บนเขาคาเมรอน (Cameron)
  01 of 31 ออกไปหน้าแรกออก  
   
 
 
           
ออกจากโรงแรมราว 300 เมตร ก็เป็นตลาดนัดพืชผักจากคาเมรอน ตลาดที่นี่ขายให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย
มาเลเซีย คาเมรอน การเกษตรคาเมรอน
Camera : Sony P10
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)