Kor ker temples : Seam Reab Market
  Prasat Ang Khna ,Prasat Chamres , Prasat Chrap

 
 
 
  Koh ker 9 : Siem Reab market , Street Market
ตลาดซาจ๊ะ ตลาดสดเสียมเรียบ ตลาดปลาน้ำจีดจากโตนเลสาบ และแหล่งชุมนุมนักท่องเที่ยวไทย
ทุกภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save ภาพ
ออก
13 of 30
 
 


 
 
เมืองไทยมีข้าวพันธ์หอมมะลิที่ขึ้นชื่อ แต่เขมรมีข้าว พันธ์สาละวัน (Salavann) และป้ายคำว่า No Fertlilizer แปลว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
Click

เที่ยวเขมร ครั้งที่ 1    เที่ยวเขมร ครั้งที่ 2