Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 5 Zhuang  I   Slide show           
 
Guilin 6 Zhuang Village หมู่บ้่านลับแล ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าจ้วง เมืองกุ้ยหลิน
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
ออก
11 of 32
 
 
 

หมู่บ้านเล็กๆของชาวจ้วงที่ได้รับการอนุรักษ์ (ชนชทจีนจะอยู่ตึก เช่นเดียวกับเวียดนาม) ส่วนพม่า ไทย ลาว เขมร จะสร้างด้วยไม้ หรือไม้ใผ่

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 06 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ